หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นายชัชธรรม ครุธพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 

อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 

กลุ่มจักสานผักตบชวา  
 
 
 
 
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังตะเคียนในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
     
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 ของเทศบาลตำบลวังตะเคียน [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 88 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564) ประจำ ปีงบปร [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564) ประจำ ปีงบปร [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 87 
ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 98 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามมาตรการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเทศบาลตำบลวังตะเคียน [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 128 
ประชาสัมพันธืรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเสี่ยงต่อก [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 121 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ. [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 92 
ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 95 
ประกาศ:แบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลวังตะเคียน พ.ศ.2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 185 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุงครั้ที่ 1) [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 94 
กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วม โค [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 209 
   
ทต.โพนางดำตก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 219 
ทต.เจ้าพระยา การพิจารณาร่างเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
     
 
 
 
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
   
 
การเตรียมรับภัยแล้ง (12 มี.ค. 2564)    อ่าน 139  ตอบ 1  
บ้านของคุณมีสมุนไพรที่ประโยชน์มากมายพวกนี้บ้างหรือเปล่า (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 538  ตอบ 0  
     
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่างๆ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
แบบสำรวจการดำเนินการขับเคลื่อน 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO – Juan Bosch Prize for the Promotion Of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการเกี่ยวกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั่งที่ 2/2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินไผ่ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเลาที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การใช้ลายมื่อชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวดที่5/64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือน พ.ค.64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ค.64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 ก.ค. 2559
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-086 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 6,074,596 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-086
 

facebook
ทต.วังตะเคียน

facebook
ทต.วังตะเคียน
ทต.วังตะเคียน