หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นาย นิวัติ ครุธพันธ์
นายกนายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 

อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 

กลุ่มจักสานผักตบชวา  
 
 
 
 
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังตะเคียนในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารและยา [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 104 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรค ปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 121 
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะเคียน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมั [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 115 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 100 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประม [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 63 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประม [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วม กา [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ 6 [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
สถิติการให้บริการแก่ประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 93 
สถิติการให้บริการแก่ประชาชน งานทะเบียน พ.ศ. 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 65 
สถิติการให้บริการแก่ประชาชน งานจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 56 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 52 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 59 
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 56 
   
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 3582 ชัย [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัว - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
     
 
 
 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3748  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/22307-22367 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21805-21806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22223-22298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
ประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3729  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว3718  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว 7198  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3710  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3717  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3682  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/21966-21969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3714  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ สน.คท. มท 0808.2/ว7167  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว3698  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว3684  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3699  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว3702 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3700  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว3701 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3683 [แบบรายงาน]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21800-21804  [ 30 พ.ย. 2563 ]
 
 
 
   
 
บ้านของคุณมีสมุนไพรที่ประโยชน์มากมายพวกนี้บ้างหรือเปล่า (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 305  ตอบ 0  
สอบถามเรื่อง การขุดลอกคลอง (7 มี.ค. 2560)    อ่าน 1212  ตอบ 0  
     
 
 
 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรกแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิยฯ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ฯ  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวัดสิงห์ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
เรื่อง การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ (เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
เรื่อง การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ (เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1ฯ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
การตรวจสอบด้านการคลังฯ อปท. [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ขอความร่วมมือความร่วมมือคัดเลือกเยาชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
เรื่อง แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ. และนายกอบจ. (ด่วนที่สุด) [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงานของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพศึกษา ฯ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 ก.ค. 2559
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-086 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 3,717,874 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-086