หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบล วังตะเคียน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
วิสัยทัศน์
นายชัชธรรม ครุธพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 
อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 
กลุ่มจักสานผักตบชวา
 
 
 
 
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังตะเคียนในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
     
 
 
 
เตือน !! พื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อน วันที่ 13-14 มีนาคม 2 [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
เตือน !! #พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน กระทบตั้งแต่วันที่ 12-14 มีนาคม 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies virus)‼️ [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 35 
รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ข้อมูลจาก [ 20 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 41 
ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร [ 20 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 15 
เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 33 
ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๕๖ จังหวัดชัยนาท เรื่องการรับสมัครนักเ [ 16 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 32 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 25 
ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าราคาถูก มีของให้เลือกซื้อมากมาย ตั้งแต่ เวลา 13.00 - 16.00 [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการ [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 48 
9 มกราคม ดีเดย์ ตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดการเกิด [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 51 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำป [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
   
สถ.จ.ชัยนาท ทถจ.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมหล [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยนาท ทถจ.ชัยนาท ประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
     
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1202  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1201  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1200  [ 20 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1192  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) สน.คท. มท 0808.3/ว1128  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1194  [ 20 มี.ค. 2566 ]
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) กสธ. มท 0819.3/ว1193  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1177  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ กสว. มท 0820.2/ว1170 บัญชีแนบ  [ 20 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
   
 
สอบถามครับ (18 มี.ค. 2565)    อ่าน 333  ตอบ 1  
facebook เทศบาลตำบลวังตะเคียน (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 1841  ตอบ 1  
     
 
 
 
การดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
สัมมนาวิชาการ การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
มอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณฯ รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ทม.) [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ด่วนที่สุด แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด โครงการการจัดการรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการจมน้ำในกลุ่มเด็ก ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวฐานสมรรถนะ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
ขอส่งผลสรุปการลงพื้นที่ติดตามประเมินประปาและตรวจประเมินคุณภาพน้ำเบื้องต้นฯ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
(ด่วนที่สุด)การขอความอนุเคราะห์พิจารณาเเนวทางการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายสลากกินเเบ่งรัฐบาลบนทางสาธารณะ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 ก.ค. 2559
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-089 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 12,441,766 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-089
 

facebook
ทต.วังตะเคียน

facebook
ทต.วังตะเคียน
ทต.วังตะเคียน
 
พูดคุยกับเทศบาลฯ
 
CLICK