หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นายชัชธรรม ครุธพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 

อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 

กลุ่มจักสานผักตบชวา  
 
 
 
 
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังตะเคียนในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
   
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกาศ หลักเกณฑ์การเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลวังตะเคียน [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกบุคลากร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 40 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 47 
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลวังตะเคียนสวมใส่ผ้ [ 15 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ท่อ Box culvert หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หิน [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 71 
ขาวประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน สวมใส่ผ้าไทย [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านวังน้ [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฐานรากระบบประปาหอถังสูง บริเ [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
รับมอบ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองหนองยาง พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ หมู่ที่ 3 [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 93 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลวังตะเคียน เรื่อง นโยบายสร้างวัฒนธรรมองค์กร งดรั [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 181 
   
อบต.บ่อแร่ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) [ 31 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
ทต.สรรคบุรี [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
     
 
 
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
 
 
 
   
 
สอบถามครับ (18 มี.ค. 2565)    อ่าน 70  ตอบ 1  
facebook เทศบาลตำบลวังตะเคียน (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 1614  ตอบ 1  
     
 
 
 
แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563) [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับอปท. (เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกอบจ.ชัยนาท และนายกทม.ชัยนาท) [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนฯ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงฯ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
แจ้งเลื่อนประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2565(เรียน นอภ./นายก อบจ./ทมชัยนาท) [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565งบเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไข ฯ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ฯ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์วันงบดสูบบุหรี่โลกฯ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระฯ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนฯ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบกลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งฯ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ขอเชิญประชุม [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยฯ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมฯ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 ก.ค. 2559
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-089 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 9,451,647 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-089
 

facebook
ทต.วังตะเคียน

facebook
ทต.วังตะเคียน
ทต.วังตะเคียน