หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบล วังตะเคียน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
วิสัยทัศน์
นายชัชธรรม ครุธพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 

อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 

กลุ่มจักสานผักตบชวา  
 
 
 
 
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังตะเคียนในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 3 [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัย [ 18 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 74 
นางสาวลัดดา ชื่นชูใจ นายอำเภอหนงมะโมง นายชัชธรรม ครูธพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะ [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 66 
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 45 
นางสาวลัดดา ชื่นชูใจ นายอำเภอหนองมะโมง ลงพื้นที่มอบพันธุ์พืช เพื่อแก้ไขปัญหาความ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 73 
พิธีมอบพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิต โครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตามนโยบายร [ 8 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 69 
ติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 55 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [ 3 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 67 
[ 24 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 68 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 85 
ประกาศ หลักเกณฑ์การเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลวังตะเคียน [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 73 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 72 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 69 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 99 
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 74 
   
ทต.หาดท่าเสา ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.นางลือ ขอแจ้งปิดการจราจรถนนคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ1 บริเวณบ่อทรายนฤชา [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
     
 
 
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
   
 
ขายและรับซ่อมเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ (3 มิ.ย. 2565)    อ่าน 283  ตอบ 2  
สอบถามครับ (18 มี.ค. 2565)    อ่าน 134  ตอบ 1  
     
 
 
 
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565(เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565(เรียน นอภ./อบจ./ทม.ชน.) [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (เพิ่มเติม) [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 ฯ  [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 (นายอำเภอเนินขาม และนายอำเภอวัดสิงห์) [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 5 ฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ฯ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑  [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 ก.ค. 2559
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-089 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 10,207,678 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-089
 

facebook
ทต.วังตะเคียน

facebook
ทต.วังตะเคียน
ทต.วังตะเคียน