หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นาย นิวัติ ครุธพันธ์
นายกนายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 

อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 

กลุ่มจักสานผักตบชวา  
 
 
 
 
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังตะเคียนในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
     
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประม [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประม [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วม กา [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ 6 [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
สถิติการให้บริการแก่ประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
สถิติการให้บริการแก่ประชาชน งานทะเบียน พ.ศ. 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
สถิติการให้บริการแก่ประชาชน งานจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพ์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเร [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะเคียน เรื่อง รับโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหร [ 29 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 192 
   
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แพรกศรีราชา สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
     
 
 
 
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2225 [รายชื่อ]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กจ.  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.7/ว2222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย ด่วนที่สุด กสว. มท. 0820.2/ว2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การอบรมวิทยากรหลักและวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร (พลเมืองคุณภาพ) ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2205  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11090. 11091. 11092. 11093  [ 29 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในสังกัดสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว18 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
 
 
 
   
 
บ้านของคุณมีสมุนไพรที่ประโยชน์มากมายพวกนี้บ้างหรือเปล่า (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 223  ตอบ 0  
สอบถามเรื่อง การขุดลอกคลอง (7 มี.ค. 2560)    อ่าน 1087  ตอบ 0  
     
 
 
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัตงานและชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์ปนะชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
แจ้งการตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิฯ (อ.มโนรมย์) [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามตำแหน่งและสายงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพฯลฯ [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกสาชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 66 กลับต้นสังกัด [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน งวดที่ 6/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมไทย [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ cost [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
แจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แด่ อปท. [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 ก.ค. 2559
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-086 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 2,557,660 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-086