หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง การขาด ลา มาสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2